Wil jij ook een BuurtTeam?

Versterk sociale cohesie en creëer grip op beheerkosten

15+

jaar ervaring

500+

aangesloten actieve bewoners

150+

succesvolle projecten

Wat doet Strategische Wijkaanpak?

Vuil op straat, urineren in de lift, geluidsoverlast, en overlast van hangjongeren. Herken je deze problemen in jouw gemeente of buurt? Of heerst er een ontevredenheid over de woningcorporatie bij bewoners? Sommige wijken hebben meer aandacht nodig dan anderen wijken. De buurtbewoners in deze aandachtswijken zijn niet zelfredzaam en er heerst geen samenhang tussen de individuen. Wat kun je hiertegen doen? Wij zijn ervan overtuigd dat de burger die zich verantwoordelijk voelt voor zijn leefomgeving actiever handelt en dit naar medebewoners uitstraalt. Dus wie kan het best de problemen in aandachtswijken aanpakken? De buurtbewoners zelf! Betrokkenheid van de bewoners is onmisbaar bij het verbeteren van een wijk. Strategische WijkAanpak stimuleert bewoners om zelf onderdeel te zijn van de verandering die men wenst in hun leefomgeving door het opzetten van BuurtTeams. Strategische WijkAanpak (SWA) traceert deze actieve bewoners en stimuleert en coacht hen bij het nemen van initiatief in hun wijk.

“Be the change that you wish to see in the world.”

- Mahatma Gandhi -

Wat doet het BuurtTeam?

Het BuurtTeam fungeert als intermediair tussen bewoners en de woningcorporatie of gemeente. De teamleden zorgen voor meer bekendheid van de woonafspraken onder bewoners en leggen het belang van deze afspraken uit. Ze houden de oren en ogen open en spreken indien nodig op verantwoorde wijze buurtbewoners aan. Overtredingen en behoefte aan onderhoud worden tijdig gemeld aan de woningcorporatie en wanneer buurtbewoners klachten, ideeën of wensen hebben, worden deze doorgegeven. Hiervoor stelt SWA diverse middelen beschikbaar; zoals een logboekje of een emailadres speciaal voor de meldingen. Het BuurtTeam werkt nauw samen met de huismeester of de wijkbeheerder en de afdeling Sociaal Beheer van de woningcorporatie of gemeente. BuurtTeam en huismeester/wijkbeheerder steunen en versterken elkaar. De leden van het BuurtTeam ontvangen een kleine beloning. De vorm en waarde van de beloning kan door de woningcorporatie of gemeente worden ingevuld.

Wat bereiken buurtbewoners met het BuurtTeam?

 • Begeleiding bij het omzetten van hun betrokkenheid in constructieve actie
 • Een positief effect van hun inspanningen in hun directe woonomgeving
 • Uitbreiding van sociaal netwerk in de buurt door samenwerking met andere betrokken buurtbewoners
 • Actief burgerschap door deelname aan de trainingen en aan het BuurtTeam
 • Toevoeging aan curriculum vitae als sociaal betrokken aanpakker
 • Een beloning van woningcorporatie of gemeente

Wat kun jij bereiken met een BuurtTeam?

 • Meer grip op beheerkosten en waardestijging van woningen
 • Bewonersparticipatie bij beheer en onderhoud
 • Verbeterde sociale cohesie in aandachtswijken, stadsvernieuwingsgebieden of nieuwbouwprojecten
 • Vermindering van klachten, omdat opmerkzame bewoners betrokken worden bij de oplossing van hun eigen problemen en die van hun buren
 • Samenwerking tussen professionals in de buurt
 • Positieve beeldvorming van gemeente en woningcorporatie

Wat zijn de taken van het BuurtTeam?

 • Regelmatig in duo’s rondes lopen door de buurt: 2x per week 1 uur
 • De woonafspraken (beter) bekend maken onder de bewoners en het belang ervan uitleggen
 • Bewoners bij overtredingen van woonregels op gepaste wijze aanspreken op ongewenst gedrag
 • Openbare ruimtes controleren op
  • Onveilige situaties, vuilnis, graffiti, zwerfvuil en defecte openbare middelen, bijvoorbeeld verlichting, glaswerk of complexmeubilair
  • Overtredingen van woonregels: geluidsoverlast, misbruik gemeenschappelijke ruimtes, verkeerd aanbieden huisvuil, vervuiling door mensen of huisdieren van portieken, liften, trappen of andere openbare ruimtes
  • Noodzaak tot reparatie of (grondiger) schoonmaakwerkzaamheden
 • Melding maken van bovengenoemde situaties bij de huismeester of wijkbeheerder van de corporatie
 • Zelf verwijderen van kleine vervuiling zoals blikjes, papiertjes et cetera
 • Eventueel optreden als intermediair bij taalproblemen
 • Enthousiasmeren en activeren van andere bewoners
 • Initiëren of steunen buurtacties op het gebied van schoon, heel en veilig
 • Tijdens de looprondes een herkenbaar teken dragen van de woningcorporatie of gemeente zoals een jas, bodywarmer of shirt
 • Op gepaste momenten meldkaartjes, flyers en posters over leefbaarheid uitdelen of ophangen
 • Elke week evalueren met de huismeester of wijkbeheerder
 • Elke maand voortgangsoverleg met de huismeester of wijkbeheerder en SWA

Waarom een BuurtTeam met SWA?

 • Meer dan 50 succesvolle BuurtTeams opgezet
 • Bewezen methodieken om bewoners te activeren
 • Ervaren netwerkpartners
 • Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van bewonersparticipatie
 • Vakkundige professionals om bewoners te coachen
 • Innovatie op het gebied van bewonersparticipatie
 • Gestructureerde en efficiënte aanpak
 • Landelijk inzetbaar
 • Inzetbaar in de avonduren

Een BuurtTeam in een handomdraai? Hoe doet SWA dit..

Voorbereidingen

Intake opdrachtgever

Strategische WijkAanpak bespreekt met u, gemeente of woningcorporatie, wat de visie is van uw organisatie en welke doelen u wilt bereiken met het BuurtTeam. Er wordt bepaald wat de uitgangspunten worden voor het BuurtTeam en met wie het BuurtTeam samenwerkt. SWA legt u het plan van aanpak uit, dat binnen 3 maanden uitgerold zal worden.

Werving

Strategische WijkAanpak ontwikkelt wervingsmateriaal dat past bij de uitstraling van uw organisatie. Het wervingsmateriaal wordt gepubliceerd via diverse online en offline kanalen. Indien nodig gaat SWA van deur tot deur om in gesprekken met bewoners het initiatief toe te lichten en mensen te enthousiasmeren. Bewoners worden uitgenodigd de informatiebijeenkomst te bezoeken die wordt georganiseerd. Uit de aanmeldingen worden geschikte actieve bewoners geselecteerd, in samenwerking met de opdrachtgever.

Buurtonderzoek

In de meeste gevallen is het nuttig om vooraf een buurtonderzoek te houden. Hiermee wordt in kaart gebracht wat er speelt in de buurt, waar de bewoners behoefte aan hebben en of er draagvlak is voor een BuurtTeam. Strategische WijkAanpak geeft op basis van de resultaten een advies hoe de opdrachtgever actief burgerschap kan stimuleren.

Hoe krijgt het BuurtTeam de kennis en kunde van SWA?

Trainingen

Kennismakingsbijeenkomst

Nadat het BuurtTeam is samengesteld start het trainingstraject, te beginnen met de kennismakingsbijeenkomst. De actieve bewoners maken kennis met elkaar en met de huismeester/wijkbeheerder en de medewerkers Sociaal Beheer van de gemeente en/of woningcorporatie. Deze sessie wordt begeleid door een projectleider van Strategische WijkAanpak, die ervoor zorgt dat er cohesie en teamspirit onder de teamleden ontstaat.

Workshop Effectief Communiceren

Een van de belangrijkste activiteiten van het BuurtTeam zal zijn het actief rondes lopen in de buurt en indien mogelijk bewoners aanspreken op ongewenst gedrag. Tijdens de interactieve workshop van Strategische WijkAanpak wordt erbij stilgestaan hoe een gesprek op te bouwen om de boodschap zo goed mogelijk op een ander over te brengen. De actieve bewoners krijgen daarnaast handvatten om te kunnen omgaan met agressief gedrag dat zij mogelijk tegenkomen. Indien de cursist goed door de workshop heen komt ontvangt hij/zij een certificaat “Effectief Communiceren”.

Instructiebijeenkomst

Lid zijn van het BuurtTeam is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De BuurtTeamleden committeren zich aan elkaar en aan de woningcorporatie en/of gemeente. Strategische WijkAanpak maakt tijdens de instructie duidelijk wat de spelregels zijn. Er wordt uitgelegd hoe zal worden samengewerkt en wat de inspanningsverplichting is om in aanmerking te komen voor de beloning.

Check ook de laatste video op ons YouTube kanaal!

Vaderdag Party De Banne

Wat gebeurd er nadat het BuurtTeam is samengesteld?

Aftrapbijeenkomst

De leden van het BuurtTeam, hun gezinnen, de wijkbeheerder, medewerkers sociaal beheer van de gemeente en/of woningcorporatie en andere wijkprofessionals worden uitgenodigd voor deze feestelijke aftrap. De actieve bewoners krijgen een bodywarmer met logo, shirt, certificaat, informatiemap en als allerbelangrijkste: waardering van alle genodigden. Strategische WijkAanpak zorgt ervoor dat het een feestje wordt, waarin het BuurtTeam en de opdrachtgever in het voetlicht staan.

Introductie in de buurt

Om bekendheid te geven aan het BuurtTeam wordt er een flyer en poster ontwikkeld met een foto van het pas geïnstalleerde BuurtTeam. Vervolgens verspreidt het BuurtTeam zelf de flyers en posters in de buurt om zichzelf te introduceren aan hun buren.

Wat doet SWA om te zorgen dat uw BuurtTeam blijft functioneren?

Begeleiding na opstart

De eerste keren dat de actieve bewoners van het BuurtTeam hun looprondes afleggen, gebeurt dit als groep en in gezelschap van de projectleider van Strategische WijkAanpak en de medewerker van de gemeente en/of woningcorporatie. Zo kunnen gezamenlijk de aandachtspunten in de wijk benoemd worden. Ook wordt besproken hoe behoefte aan onderhoud moet worden gemeld, bijvoorbeeld met meldkaartjes, per e-mail, of via What’s app. Er wordt afgesproken welke actieve bewoner zorgdraagt voor de coördinatie van de meldingen. De intensieve begeleiding van Strategische WijkAanpak in deze fase zorgt ervoor dat de samenwerking vanaf het begin soepel verloopt.

Vergaderstructuur

Het BuurtTeam bespreekt wekelijks de bevindingen in de wijk met de huismeester of wijkbeheerder. Daarnaast vindt maandelijks een teamoverleg plaats tussen het BuurtTeam en de betrokken wijkprofessionals. Strategische WijkAanpak leidt als neutrale partij de vergadering en waarborgt de voortgang, zodat in een informele maar resultaatgerichte sfeer de actiepunten besproken kunnen worden.

Coaching

Na een bepaalde periode wordt aangestuurd op zelfredzaamheid van het BuurtTeam en vermindert het aantal contactmomenten met Strategische WijkAanpak. Het vermogen van het BuurtTeam om zelfstandig te functioneren openbaart zich in deze fase. Als er aandachtspunten of onderlinge conflicten zijn, komt SWA als coach in het spel.

Overdracht

Na 9 maanden of langer is het team volwaardig, stabiel en op elkaar ingespeeld. SWA bespreekt in deze fase met de gemeente en/of woningcorporatie wie de begeleiding, coaching en trainingen overneemt. In de meeste gevallen zijn dit de huismeester/wijkbeheerder en de medewerker sociaal beheer.

Wat zeggen onze klanten?

Gemeente Utrecht
SWA weet bewoners te enthousiasmeren en te betrekken voor leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Begeleiding en onafhankelijkheid door training hierin zijn de uitgangspunten waardoor o.a. buurtambassadeurs een herkenbare schakel en aanspreekpunt in de buurt worden voor de woningbouwcorporatie en voor een gezamenlijke buurtaanpak. SWA is hierbij verbindend actief.
Gebiedsmanager Veiligheid, 

Frank van der Mark

Bo-Ex
Wij werken nu ruim een jaar samen met SWA en de samenwerking verloopt prettig en professioneel. Ze maken met alle partijen heldere en duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat de opvolging ervan goed wordt geborgd. Alles wordt open, kort en duidelijk besproken. Dit is heel helder voor iedereen waardoor we vaak kunnen doorpakken en snel kunnen oplossen. Door de behaalde resultaten hebben wij samen met de gemeente Utrecht besloten een tweede project met Buurtambassadeurs te starten in een aangrenzende wijk.

Sociaal Buurtbeheerder, 

Roderik Wijma

Politie Nieuwegein
Bewoners vinden de drempel naar hulpverlening toch nog wel hoog blijkt uit de praktijk. Dankzij de inbreng van de Strategische WijkAanpak hebben wij een betere kijk gekregen op waar voor de bewoners de pijnpunten zitten. Hierdoor kunnen wij onze energie efficiënter verdelen en de problemen gerichter aanpakken.

Wijkagent Nieuwegein,

Hans de Groot

Ben jij geinteresseerd? Lees hier verder! Neem contact met ons op!