Buurtonderzoek

Buurtonderzoek

Om in kaart te krijgen wat er speelt in de wijk en hoe bij buurtbewoners thema’s als leefbaarheid, burgerparticipatie en (zelf)beheer leven, voert Strategische WijkAanpak in opdracht van woningcorporaties en gemeenten buurtonderzoeken uit. Met een vragenlijst gaat Strategische WijkAanpak langs de deuren om erachter te komen welke overlastpunten bewoners ervaren in de wijk en welke mogelijke oplossingen zij zien. De vragenlijsten van Strategische WijkAanpak zijn reeds getest en worden vooraf besproken met de opdrachtgever. Met de aanbevelingen in het rapport kunnen de woningcorporatie en gemeente aan de slag en eventueel ook een BuurtTeam opstarten.

Wat bereik je met een buurtonderzoek?

  • Meting van leefbaarheid zoals ervaren door bewoners
  • Inventarisatie van situaties die bewoners het meest storen
  • Vinden van reeds actieve bewoners
  • Activering van bewoners doordat zij zich gehoord voelen

Waarom een buurtonderzoek door SWA?

Meer dan 50 succesvolle BuurtTeams opgezet

Bewezen methodieken om bewoners te activeren

SWA werkt samen met ervaren netwerkpartners

10 jaar ervaring op het gebied van bewonersparticipatie

Vakkundige professionals om bewoners te coachen

SWA innoveert op gebied van bewonersparticipatie

Gestructureerde en efficiënte aanpak 

SWA is landelijk inzetbaar

SWA werkt ook in de avonduren

Wat doet Strategische Wijkaanpak? 

Op basis van een gesprek met de opdrachtgever over de onderzoeksvragen, worden vragenlijsten opgesteld. SWA brengt vervolgens een bezoek aan de buurt om de vragenlijsten van deur tot deur af te nemen. Hierbij staat contact maken met de bewoner voorop. Zonder contact geen medewerking en geen antwoorden. Vervolgens verwerkt SWA de verkregen informatie tot een rapport met conclusie en aanbevelingen. Tevens wordt de losse data overhandigd aan de opdrachtgever.

Buurtonderzoek met vrijwilligers

Wanneer in de wijk reeds een BuurtTeam actief is, kan het team het onderzoek uitvoeren. In dit geval heeft het onderzoek nog meer effect op de leefbaarheid in de wijk.

Het BuurtTeam kan door SWA worden betrokken in het formuleren van de onderzoeksvragen, het uitdelen van de enquêteformulieren aan de bewoners en het ophalen ervan. De verzamelde formulieren worden vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd door SWA. 

Wanneer het BuurtTeam zelf contact maakt met de bewoners om te vragen wat zij belangrijk vinden, levert dit meer bekendheid en een groter draagvlak van het BuurtTeam in de wijk op. De bewoners zullen daardoor mogelijk meer bereidheid aan de dag leggen om zich in te zetten voor een prettige wijk.

Interesse? Neem contact op!